Shii-take
Shii-take

· 2.00 Kg
Origin France 🇫🇷

Shiitake Mushroom
Shiitake Mushroom

· 2.00 Kg
Origin Espagne · Cat. I

Shiitake Mushroom
Shiitake Mushroom

1 package · 2.00 Kg
Origin Espagne · Cat. I

Shitake
Shitake

· 1.00 Kg
Origin Espagne · Cat. I

Shitake Mushroom
Delivered by Saturday
Shitake Mushroom

1 bucket · 2.00 Kg
Origin Taïwan

Delivered by Saturday